Návštěva stavebního úřadu

Chystáte se stavět a už dopředu se obáváte jednání na úřadech? Náš článek vám dá informace, na co se máte připravit a které dokumenty byste neměli opomenout.

Bydlení

<!-- -->

Nový stavební zákon

Nový stavební zákon (zákon o územním plánování a stavebním řádu) byl ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2006 Sb. vyhlášen 11. května 2006.

Podle nového stavebního zákona se častěji obejdete bez stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu.

Ohlášení stavby:

Mezi objekty, které bude stačit nově pouze ohlásit, patří především rodinné a rekreační domy (stavby pro bydlení a rekreaci) se zastavěnou plochou do 150 m2 s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně. Ohlášení se bude vztahovat i na stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby či na demolici staveb. Celkem se jedná o 16 staveb, zařízení a prací, podrobně viz § 104 zákona.

Stavební povolení:

Potřebujete ho u stavby domu, který nesplňuje požadavky pro ohlášení. Předchází mu územní řízení, jehož výsledkem je územní rozhodnutí, někdy ho lze spojit se stavebním řízením. Formulář má čtyři a půl strany, lhůta na vyřízení je 60 dní. Povolení každé stavby stojí 300 korun.

Nový stavební zákon také umožňuje nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, viz nový správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2006) mezi stavebním úřadem a stavebníkem.

Územní řízení

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracováváme pro příslušný stavební úřad. Jde v podstatě o správní řízení, které sleduje umístění stavby, využívání území a ochranu důležitých zájmů v oblasti. Výsledkem je územní rozhodnutí. Účastníci územního řízení jsou veškeré právnické či fyzické osoby, které mají k dotčenému záměru bezprostřední vztah: navrhovatel, který musí být vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba umístěna, a ostatní právnické nebo fyzické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich včetně pozemků sousedních mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem řízení je i příslušná obec, která hájí místní zájmy.

Územní řízení je zahájeno buď na písemný návrh účastníka nebo z podnětu stavebního úřadu nebo jiného orgánu státní správy.

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Tomu předchází příprava zakázky. V této fázi projektant připraví souhrn výsledků se závěry a koncept smlouvy o dílo.

Získání stavebního povolení

Žádost o stavební povolení stavebník podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 2.

Podle výsledků stavebního řízení stavební úřad vydá, nebo nevydá stavební povolení. Nebude-li stavba zahájena do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení, toto povolení propadne.

Stavební povolení je správní rozhodnutí, které je výsledkem stavebního řízení. V tomto řízení stavební úřad kromě jiného prověřuje, zda předložená dokumentace plní podmínky územního rozhodnutí.

K žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu rodinného domku se přiloží:

  • Výpis z katastru nemovitostí, doklad o vlastnictví pozemku-nemovitosti.
  • Projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, předkládá se ve 3 vyhotoveních. Žadatel je při jejím zpracování povinen řídit se vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektant musí mj. respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb., v níž najde zvláštní požadavky pro rodinné domy a pro stavby určené k rodinné rekreaci.
  • Prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborné vedení stavby - včetně kopie autorizace.
  • Rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu
  • Vyjádření okresní hygienické stanice
  • Vyjádření obecního úřadu
  • Vyjádření správců inženýrských sítí
  • Výsledky měření radonu

Dokumentace pro provedení stavby (dokumentace realizační)

Nezaměňovat s projektovou dokumentací; v tomto případě se jedná o konkrétně zpracovanou dokumentaci pro potřeby dodavatele staveb. Těžiště této dokumentace tvoří prováděcí výkresy zpravidla v měřítku 1:50. Zpracování realizační dokumentace zabere nějaký čas, a je proto ideální ji chystat už během zajišťování stavebního povolení, aby její příprava neposouvala datum zahájení výstavby.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies